آزمون ورودی دبيرستان ها و هنرستان هاي نمونه دولتي استان سمنان
سال تحصیلی 1401 - 1400
دفترچه راهنمای آزمون
پرداخت هزینه ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون
ثبت معدل توسط مدیران مدارس